Start » Aktualności » Rusza konkurs „Mój pierwszy milion”

 
 

Rusza konkurs „Mój pierwszy milion”

 

Regulamin bezpłatnego konkursu pn. „Mój pierwszy Milion”
I. ORGANIZATORZY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Organizatorem konkursu są:
1. Urząd Miejski w Świdnicy
Adres do korespondencji:
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
m.karamara@um.swidnica.pl,
m.oszczeda@um,swidnica.pl
2. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich
Adres do korespondencji:
ul. Armii Krajowej 17
58-100 Świdnica
biuro@spiks.org.pl
zwany dalej SPIKS
Adres do korespondencji:
ul. I. Krasickiego 9A,
02-682 Warszawa,
zwany dalej FOR
II. SŁOWNICZEK
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
Konkurs – konkurs pn. „Mój Pierwszy milion” organizowany na mocy uchwały nr XXII/239/16 Rady
Miejskiej w Świdnicy w ramach programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.
Uczestnik – osoba, biorąca udział w Konkursie;
Strona internetowa programu – stronę internetowa programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat
Świdnica”- www.um.swidnica.pl
III. OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE:
1. Cel konkursu- celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekonomicznej i propagowanie
przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych, dostarczenie wiedzy i praktycznych
umiejętności ułatwiających funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, promowanie
i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego.
2. Grupa docelowa: uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych z terenu miasta Świdnicy.
3. Forma Konkursu:
a Czas trwania: wrzesień 2016 – czerwiec 2017,
b Konkurs przebiega w 3 etapach:
– I etap – warsztaty ekonomiczne prowadzone w szkołach gimnazjalnych, przez FOR w okresie
od września 2016 do kwietnia 2017;
– II etap – gra ekonomiczna – testy z wiedzy ekonomicznej przekazanej podczas warsztatów
ekonomicznych prowadzonych w szkołach gimnazjalnych przez FOR
– III etap – prezentacje – Wykonanie plakatu pt. „Twój pomysł na biznes w Świdnicy” i jego
prezentacja.
4. System punktowy – w ramach Konkursu funkcjonuje system punktowy „Cash machine, czyli
wymieniaj punkty na gotówkę”
Uczestnicy programu mogą uzyskać punkty za
 aktywny udział w lekcjach przedsiębiorczości z pomysłem, tj. warsztaty o ekonomii na
podstawie komiksów, prowadzone w szkołach co drugi miesiąc przez FOR
 rozwiązywanie zadań domowych podsumowujących wiedzę zdobytą podczas w/w warsztatów
oceniającym poprawność zrealizowanego zadania będzie Edukator z FOR;
 wizyty w firmach;
 wizyty w szkołach kolejnego szczebla
 udział w pokazowych lekcjach/warsztatach zorganizowanych przez doradców zawodowych
w szkołach technicznych, zawodowych, liceach ogólnokształcących
 udział w grze ekonomicznej w formie testów z wiedzy przekazanej podczas warsztatów
ekonomicznych .
5. Terminy i harmonogram poszczególnych etapów konkursów oraz termin rozstrzygnięcia
konkursu zostaną podane na stronie internetowej programu.
6. Terminy i harmonogram wizyt w szkołach kolejnego szczebla oraz w firmach przewidzianych
w ramach danej edycji konkursu zostaną podane na stronie internetowej programu.
7. Warunkiem udziału w Konkursie osób niepełnoletnich jest pisemna zgody rodziców lub
prawnych opiekunów.
8. Aby wziąć udział w Konkursie naleŜy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, którego wzór stanowi
załącznik Nr 1 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej Programu.
9. Wypełniony formularz naleŜy złoŜyć u szkolnego doradcy zawodowego.
IV. KOMISJA KONKURSOWA, RODZAJ NAGRÓD, KRYTERIA OCENY
Komisja Konkursowa
1. Organizatorzy konkursu powołają Komisję Konkursową.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian personalnych w składzie komisji.
3. Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu Konkursu zawierający: listę laureatów,
uzasadnienie wyboru laureatów oraz rodzaj i wysokość przyznanych nagród.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodwaŜalna. Od decyzji Komisji Konkursowej
nie przysługuje odwołanie.
5. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru laureatów według ilości zdobytych punktów a w części
poświęconej prezentacjom, zwykłą większością głosów, przy czym kaŜdy członek Komisji
Konkursowej posiada tylko jeden głos. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji.
6. Protokół z obrad Komisji Konkursowej dostępny będzie do wglądu dla wszystkich
zainteresowanych.
Rodzaj nagród
1. Komisja Konkursowa po zakończeniu III etapu Konkursu „Mój pierwszy Milion” przyzna 15
nagród pieniężnych w kwocie 600 zł netto dla każdego laureata oraz 15 wyróżnień, w postaci
nagród rzeczowych. Uczestnicy zakwalifikowani do III etapu Konkursu otrzymają certyfikat
udziału w Programie „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, do zmiany ich podziału oraz prawo do
nieprzyznania nagrody.
3. Wypłata nagrody przez Organizatora nastąpi jednorazowo, na podstawie protokołu
sporządzonego przez Komisję Konkursową.
4. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu w celu ustalenia warunków i sposobu odbioru
nagrody.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów.
6. Fundatorem 10 nagród w kwocie 667 brutto zł przyznawanych w Konkursie dla uczniów szkół
gimnazjalnych jest Prezydent Miasta Świdnicy.
7. Fundatorem 5 nagród w kwocie 667 zł brutto przyznawanych w Konkursie jest Stowarzyszenie
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.
8. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
9. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania przez nich nagród, które
nie zostały im przyznane przez Komisję Konkursową, są wyłączone.
10. Prawo uczestników konkursu do domagania się przekazania lub realizacji nagród, wyróżnień
określonych Regulaminem jest niezbywalne.
11. Organizator przed wydaniem danej nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego
Urzędu Skarbowego od wypłaconej sumy podatek dochodowy w formie ryczałtu na podstawie
art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu a lista zwycięzców
opublikowana zostanie na stronie Organizatorów oraz na stronie internetowej programu.
2. Informacja o terminie i miejscu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia
nagród zostanie podana na stronie internetowej programu
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu,
2. Poprzez zgłoszenie do konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
a) Imiona i nazwiska Uczestników konkursu nagrodzonych i wyróżnionych zostaną opublikowane
w celach promocyjnych związanych z konkursem w wybranych środkach masowego przekazu
oraz na dedykowanej stronie internetowej Programu;
b) Administratorem danych osobowych jest Organizator;
c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania wszystkich danych
osobowych Uczestnika wyklucza udział w konkursie;
d) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu, szczególnie
do komunikacji z Uczestnikami, przyznania nagród i działań promocyjnych związanych
z konkursem;
e) Przysługuje mu prawo do dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawy;
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;
b) nie doręczenie Laureatowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Laureata danych
(adresowych, nr konta) lub błędnym ich podaniem;
c) za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem konkursu.
5. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronach Organizatorów oraz na
stronie internetowej programu.
6. W sprawach interpretacji postanowień i wymagań Regulaminu decyzję podejmuje Organizator
Przedsięwzięcia.
7. Do udzielania wszelkich informacji odnośnie konkursu ze strony Organizatorów upoważnione są
– Małgorzata Karamara – .tel.74 8652889, e.mail:m.karamara@um.swidnica.pl,
– Marta Oszczęda – tel. 74 8652891, e.mail:m.oszczeda@um.swidnica.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach – 7.30- 15.30.
Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU pn. MÓJ PIERWSZY MILION
Imię i nazwisko ucznia
Wiek
Adres do korespondencji (ulica,
miasto, kod pocztowy)
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy
Szkoła
Podpis osób uprawnionych do podpisu
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka , zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez
Organizatora konkursu dla celów związanych z realizacją konkursu, o którym mowa powyżej, w tym
na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu;
………………………………………… ………………………………………………………
Data i miejsce podpis osób uprawnionych do podpisu oświadczenia
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, ze wyrazam zgodę na udostępnienie wizerunku mojego dziecka dla celów realizacji i
promocji konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego
przekazu;
………………………………………… ………………………………………………………
Data i miejsce podpis osób uprawnionych do podpisu oświadczenia
ZGODA na udział osoby niepełnoletniej w konkursie
WyraŜam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie pn. „MÓJ PIERWSZY MILION”
realizowanego w ramach programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
Data i miejsce podpis osób uprawnionych do podpisu oświadczenia