Start »

 
 

Rekrutacja do klas I

 

Lista uczniów, którzy zdawali egzamin do klasy I z rozszerzonym. j. angielskim

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Marii Kunic ogłasza wstępne zapisy uczniów do klas pierwszych oraz klasy z rozszerzonym językiem angielskim w roku szkolnym 2016/2017


 1. Uczniowie zamieszkujący w obwodzie Gimnazjum Nr 1 dostarczają wypełniony kwestionariusz(zał nr 1)
  1a)  kandydaci do klasy I z rozszerzonym językiem angielskim wypełniony     zał nr 1 i zał nr 3.
 2. Uczniowie spoza rejonu Gimnazjum Nr 1 dostarczają podanie (zał nr 2),
  a)  kandydaci do klasy I z rozszerzonym językiem angielskim wypełniony
  (zał nr 2 i zał nr 3):
 TEST JĘZYKOWY ODBĘDZIE SIĘ W GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIDNICY 20 KWIETNIA O GODZINIE 16.00 I TRWAŁ BĘDZIE 60 MINUT.
DODATKOWY TERMIN DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 ORAZ DLA TYCH, KTÓRZY Z WAZNYCH POWODÓW LOSOWYCH NIE BĘDĄ MOGLI PRZYSTAPIĆ DO PISANIA TESTU W PIERWSZYM TERMINIE, TO 27 KWIETNIA, GODZINA 16.00

PRZY ZGŁOSZENIU PROSIMY O POTWIERDZENIE TERMINU PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU.

 • osobiście do sekretariatu,
 • mailem  – sek_gim1@poczta.onet.pl
 • lub faxem –  74 8522831

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

1.Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się uczniów:

1) z urzędu – absolwentów szkoły podstawowej. zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
2) na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

3. W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkałych poza obwodem, niż liczby wolnych miejsc w gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie  kryteriów:

Uchwały Nr XVI/168/16 Rady Miejskiej w Świdnicy

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnicę oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 1). Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych gimnazjów:

1.Co najmniej jeden z rodziców(opiekunów prawnych) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący kandydata, pracuje (prowadzi działalność gospodarczą) w obwodzie danego gimnazjum, a kandydat otrzymał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej średnią ocen co najmniej 3,5 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania  – 10 pkt –należy dostarczyć  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o miejscu zatrudnienia – załącznik nr 2, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

2. Kandydat ukończył szkołę podstawową mającą siedzibę w obwodzie tego gimnazjum- 8 punktów–należy dostarczyć- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

3. Kandydat otrzymał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej średnią ocen co najmniej 4,0 oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania- 6 punktów– należy dostarczyć – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

4.Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego gimnazjum.- 4 punkty–należy dostarczyć – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego gimnazjum-załącznik nr 1

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od powyższych kryteriów.

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów rekrutacyjnych, dokonuje się rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie przyjmowani są w kolejności największej liczby punktów otrzymanych na sprawdzianie po klasie VI.

5. Zasady rekrutacji do klasy z rozszerzonym językiem angielskim:

  1.O przyjęciu do klasy językowej decydować będzie wynik testu   kwalifikacyjnego znajomości języka angielskiego.

2.Test będzie miał formę pisemną (zadania zamknięte i otwarte) i będzie obejmował treści programu nauczania dla kl. IV – VI szkoły podstawowej. Test będzie się składał z zadań sprawdzających znajomość gramatyki, słownictwa, umiejętność rozumienia ze słuchu oraz podstawowe umiejętności komunikacyjne dotyczące codziennych sytuacji życiowych (np. pytanie o drogę, wizyta w restauracji itp.).

 

3.Test odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy 20 kwietnia 2016r. o godzinie 16.00 i będzie trwał 60 minut.

6. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, dyrektor może:

   1) zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza gimnazjum,
   2) odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę.

DYREKTOR GIMNAZJUM

Danuta Morańska

22 lutego 2016r.

 

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017
 

REALIZOWANE PROJEKTY